آیا خودتان را رها کرده اید و واداده اید؟

آیا خودتان را رها کرده اید و واداده اید؟

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1398-05-01 14:19:38
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ آیا خودتان را رها کرده اید و واداده اید؟

به زبان خودمونی: چقدر در زندگی تون کیف می کنید و ازآن لذت می برید؟ و به زبان علمی: کیفیت زندگی تان درچه سطحی است؟ WWW.IRANIANLQ.COM / IRANIANLIFEQ@GMAIL.COM

ارسال نظرات