آهنگ فارسی سعید شهروز

آهنگ فارسی سعید شهروز

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1399-04-23 22:07:42
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ آهنگ فارسی سعید شهروز

انسانیت سن و سال نمیشناسد انسانیت وقت و بی وقت نمیشناسد انسانیت دارا و ندار نمیشناسد انسانیت دکتری و بی سواد نمیشناسد انسانیت شعور میشناسد، درک میشناسد، فرهنگ می شناسد

ارسال نظرات
link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link