درحال تماشای شلیک شدن 3000 گلوله در دقیقه توسط دو مسلسل MG 42 المان نازی هستید (فیلم)

درحال تماشای شلیک شدن 3000 گلوله در دقیقه توسط دو مسلسل MG 42 المان نازی هستید (فیلم)

3,45,346 بازدید

روز انتشار :
1399-04-20 05:29:13
دسته بندی
منبع
اسمش

دانلود ، تماشای کلیپ درحال تماشای شلیک شدن 3000 گلوله در دقیقه توسط دو مسلسل MG 42 المان نازی هستید (فیلم)

درحال تماشای شلیک شدن 3000 گلوله در دقیقه توسط دو مسلسل MG 42 المان نازی هستید

ارسال نظرات
link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link link